01 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. De opdrachtnemer: Jolanda Persoon, eigenaresse van Jolanda Persoon Tuinontwerpen. Zelfstandig tuinontwerpster Jolanda Persoon, hierna aangeduid met `Jolanda Persoon Tuinontwerpen`.

B. De opdrachtgever: Iedere geïnteresseerde of klant voor diensten en advies met wie Jolanda Persoon Tuinontwerpen een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Jolanda Persoon Tuinontwerpen een offerte uitbrengt.

C. Tuin: iedere grond die grenst aan een bouwwerk.

D. Binnentuin/binnenbeplanting: interieurbeplanting binnen een bouwwerk.

E. Ontwerp: de door Jolanda Persoon Tuinontwerpen gemaakte indeling voor een buiten – binnentuin.

F. Planten: alle levende organismen die met wortels in de aarde vastzitten en daaruit voedsel opnemen, zoals pot- en perkplanten, bloembollen, struiken, heesters en bomen.

G. Tuinmaterialen: anders dan planten, wordt verstaan alle materialen die in, op of rond de tuin worden gebruikt.

02 Algemeen

A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de opdrachtgever en Jolanda Persoon Tuinontwerpen, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht anders is overeengekomen en dit schriftelijk is bevestigd.

B. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing op deze overeenkomst, tenzij deze voorwaarden of één of meerdere bepalingen daarvan door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

C. Door het accepteren van offertes, of door het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtnemer, doet de opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden en aanvaardt zij de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer.

D. De opdrachtgever die eenmaal onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, op welke wijze dan ook tot stand gekomen, stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

03 Offertes

A. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

B. Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de opdrachtgever verandert kan de prijsopgave gewijzigd worden.

C. Opdrachtnemer is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken. Er is geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor geheel opgegeven prijs.

D. Kosten van derden worden direct doorberekend; dit geldt ook voor prijswijzigingen bij derden.

04 Opdrachtbevestigingen

A. Opdrachten dienen door de opdrachtgever altijd schriftelijk te worden bevestigd.

B. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat Jolanda Persoon Tuinontwerpen een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

C. Het risico van de juiste uitvoering van telefonisch of per fax of per computer gegeven opdrachten berust bij de opdrachtgever.

05 Verstrekken van gegevens; Uitvoering en wijziging overeenkomst; Prijsverhoging

A. De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde volledige, deugdelijk en duidelijke gegevens of materialen.

B. Levering onvolledige /ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens of materiaal blijft voor risico van de opdrachtgever.

C. Wanneer de opdrachtgever een zelfde opdracht aan meerdere ontwerpers of ontwerpbureaus uitbesteedt, dient de opdrachtgever Jolanda Persoon Tuinontwerpen hiervan op de hoogte te brengen en te vermelden om welke ontwerpers/ontwerpbureaus het gaat.

D. De opdrachtgever en Jolanda Persoon Tuinontwerpen verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.

E. Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan Jolanda Persoon Tuinontwerpen.

F. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, bevoegde instanties etc. wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwaliteit en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

G. Het mondeling wijzigen van de opdracht door de opdrachtgever is het risico voor de uitvoering van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

H. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet - of regelgeving of oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

06 Gebruik van diensten/producten van derden

A. Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

B. De opdrachtnemer kan als tussenpersoon optreden; hier staat een afgesproken vergoeding tegenover.

C. Wanneer betaling aan derden via Jolanda Persoon Tuinontwerpen verloopt is zij gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot op de kosten te verlangen .

07 Termijnen en levering

A. De tussen opdrachtgever en Jolanda Persoon Tuinontwerpen overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.

08 Honorarium; Meerwerk

A. In het overeengekomen honorarium zijn ook, de in het kader van de gemaakte kosten, in rekening gebracht zoals reis, administratie - transportkosten tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

B. Prijsopgaven zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

C. Wanneer Jolanda Persoon Tuinontwerpen meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of materialen in de opdracht zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht.

09 Betaling en incassokosten

A. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtnemer na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling heeft ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag.

B. Alle door Jolanda Persoon Tuinontwerpen gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betaling, komen ten laste van de opdrachtgever.

C. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro exclusief BTW.

D. De opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen.

E. Jolanda Persoon Tuinontwerpen heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden/ diensten en gemaakte kosten, ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

F. Wanneer de opdrachtgever betalingsverplichtingen aan opdrachtnemer niet nakomt heeft Jolanda Persoon Tuinontwerpen het recht alle met betrekking tot de overeenkomst overgedragen rechten en leveringen op te schorten tot het moment dat aan de betalingsverplichting is voldaan. De opdrachtgever mag tot dat moment de ontwerpen niet gebruiken. Jolanda Persoon Tuinontwerpen mag voldoende zekerheid voor de betaling verlangen en is gerechtigd de opdracht te staken wanneer deze zekerheid niet kan worden gegeven.

G. Alle leveringen voortvloeiend uit de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht vinden plaats voor de ontbindende voorwaarden van betaling.

10 Prijzen

A. Tenzij anders wordt vermeld, geschieden prijsopgaven door Jolanda Persoon Tuinontwerpen onder voorbehoud van prijswijzigingen.

B. Indien na de datum van de offerte c.q. na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden optreden die van invloed zijn op de overeengekomen prijs,is de opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen door te berekenen in de prijs.

11 Herroepen en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

A. Wanneer de uitvoering van de opdracht of levering van het werk door verzuim of overmacht van de opdrachtgever wordt vertraagd of geannuleerd door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van Jolanda Persoon Tuinontwerpen verdere kosten of schadevergoeding te vorderen.

B. Wanneer enige verplichtingen niet, geheel niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of opschorting van betaling en bij liquidatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft Jolanda Persoon Tuinontwerpen het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

C. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van Jolanda Persoon Tuinontwerpen op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voortvloeiende kosten en/of schade.

D. Overmacht, ziekte en/of tijdelijke arbeidsongeschiktheid van Jolanda Persoon Tuinontwerpen ontslaat haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. Jolanda Persoon Tuinontwerpen zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever. Indien periode van overmacht, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid langer duurt dan twee maanden, heeft opdrachtgever na ontvangst van deze melding het recht om de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

12 Auteursrechten en Eigendomsvoorbehoud

A. Alle in het kader van de overeenkomst geleverde eigendommen van de door Jolanda Persoon Tuinontwerpen ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Jolanda Persoon Tuinontwerpen berusten, indien anders overeengekomen.

B. Jolanda Persoon Tuinontwerpen garandeert dat het geleverde door Jolanda Persoon Tuinontwerpen is ontworpen en dat zij geldt als de maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Jolanda Persoon Tuinontwerpen van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan, tenzij anders overeengekomen.

C. Jolanda Persoon Tuinontwerpen is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten met betrekking tot de opdracht/opdrachtgever.

D. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Jolanda Persoon Tuinontwerpen te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Jolanda Persoon Tuinontwerpen openbaar te maken of verveelvoudigen, tenzij anders overeengekomen.

E. Wanneer de opdrachtgever het gebruik van tekenwerk wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met Jolanda Persoon Tuinontwerpen, tenzij anders overeengekomen. Dit geldt zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen die hieraan verbonden zijn. Gebruik door derden is alleen met schriftelijke toestemming van Jolanda Persoon Tuinontwerpen toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

F. Opdrachtgever mag zonder toestemming van Jolanda Persoon Tuinontwerpen geen veranderingen aanbrengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, niet overdragen of in handen stellen van derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het werk, tenzij anders overeengekomen.

G. Opdrachtnemer dient als eerste in staat te worden gesteld een door de opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren. Hiervoor dient echter geen vergoeding te worden betaald.

H. In principe heeft Jolanda Persoon Tuinontwerpen de vrijheid alle door haar gemaakte ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit en deze te vermenigvuldigen.

13 Aansprakelijkheid

A. De opdrachtnemer bewaart, gebruikt, bewerkt en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien de opdrachtgever de risico verzekerd wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.

B. Bij beschadiging of tenietgaan van door opdrachtnemer aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als genoemd in artikel 8A., wordt de schade in rekening gebracht.

C. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst van het ontwerp, wanneer de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Jolanda Persoon Tuinontwerpen is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

D. De maten en schaal die door Jolanda Persoon Tuinontwerpen in haar ontwerpen zijn gehanteerd, zijn uitsluitend bij benadering en daardoor exclusief enige marge. Jolanda Persoon Tuinontwerpen is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat er een afwijking van de maten en schaal in de ontwerpen zijn, ook niet indien de ontwerpen in overleg met een uitvoerende worden aangepast. De opdrachtgever kan in welk geval dan ook, geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade hoegenaamd dan ook, die mocht ontstaan door een afwijking van de maten en schaal in de ontwerpen.

E. Indien de opdrachtgever aan Jolanda Persoon Tuinontwerpen materiaal heeft verstrekt benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, vrijwaart de opdrachtgever Jolanda Persoon Tuinontwerpen van aanspraken van derden m.b.t. eventuele op deze materialen rustende auteursrechten.

F. Voor zover de opdrachtnemer verplicht zou zijn tot vergoeden van enige schade op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft, verminderd met de door opdrachtnemer gemaakte kosten voor de inschakeling van derden.

G. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Jolanda Persoon Tuinontwerpen aan opdrachtgever geleverde diensten. Elke aansprakelijkheid vervalt vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

14 Inspectie en Klachten

A. Opdrachtgever is verplicht de door Jolanda Persoon Tuinontwerpen geleverde opmaak,druk/,of andere proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en bij fouten en gebreken deze binnen 8 dagen na ontvangst gecorrigeerd aan Jolanda Persoon Tuinontwerpen retour te zenden. Bij gebreke van (tijdige) retourzending, wordt opdrachtgever geacht met de proeven akkoord te zijn.

B. Opdrachtgever is verplicht de diensten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te doen inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan Jolanda Persoon Tuinontwerpen worden gemeld. Klachten geven de opdrachtgever nimmer het recht betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten , geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten of in licentie te verstrekken.

C. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Jolanda Persoon Tuinontwerpen is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen.

15 Toepasselijk recht

De overeenkomsten die Jolanda Persoon Tuinontwerpen sluit met de opdrachtgever , de totstandkoming daarvan en voorts alle door Jolanda Persoon Tuinontwerpen uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16 Geschillen

Ieder geschil, voortvloeiende uit de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, offerte/aanbieding, dan wel nadere overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van een bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

17 Openbaarmaking en vereenvoudiging

A. Opdrachtgever mag zonder toestemming van opdrachtnemer geen veranderingen aanbrengen in voorlopige of definitieve ontwerpen, tenzij anders overeengekomen. Wijzigingen of veranderingen in een ontwerp of bij uitvoering door derden van een ontwerp gebeurt op eigen risico van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

B. Wanneer de opdrachtgever het gebruik wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met Jolanda Persoon Tuinontwerpen, tenzij anders overeengekomen. Gebruik door derden is alleen met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer toegestaan, tenzij anders overgekomen.

C. In principe heeft Jolanda Persoon Tuinontwerpen de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en / of publiciteit.

D. Zowel Jolanda Persoon Tuinontwerpen als de opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren, voordat wordt overgegaan op openbaarmaking en /of verveelvoudiging.